Prědne kšace z Firefox - pśeglěd wó głownych funkcijach

Witajśo k Firefox! Pokažomy wam wšykne zakłady, aby ned zachopił. Toś ten nastawk wujasnijo zakłady k wužywanjeju Firefox. Gaž je derje znajośo, wopytajśo druge wótkaze za funkcije, kótarež móžośo pózdźej wuslěźiś.

Startowy bok póstajiś abo změniś

Wubjeŕśo bok, kótaryž se wócynja, gaž startujośo Firefox abo klikniśo na tłocašk startowego boka.

 1. Wócyńśo rejtark z webbokom, kótaryž cośo ako startowy bok wužywaś.
 2. Sěgniśo ten rejtark na tłocašk startowego boka Home Button .
  Startowy bok win fx47 Home Page 29 - Mac Home Page 29 - Linux
 3. Klikniśo na Jo, aby jen ako swój startowy bok póstajił.

Dalšne nastajenja móžośo w nastawku startowego boka namakaś.

Web pśepytowaś

Wubjeŕśo swóju nejlubšu pytnicu ze zatwarjonego pytańskego póla Firefox. Pišćo jadnorje do pytańskego póla a wubjeŕśo pytnicu, kótaruž cośo wužywaś.

pytańske naraźenja pytańske pólo 1 quick search fx34 quick search linux Y

Dalšne informacije, triki a pokaze dostanjośo w nastawku Pytańske pólo w Firefox wužywaś.

Websedło ako cytańske znamje składowaś

Składujśo swóje nejlubše sedła.

 • Aby cytańske znamje składował, klikniśo na gwězdku w symbolowej rědce. Gwězdka buźo se módriś a cytańske znamje za bok, na kótaremž sćo, napórajo se w zarědniku Njesortěrowane cytańske znamjenjaDruge cytańske znamjenja. To jo wšykno!
  cytańske znamje składowaś fx47 Bookmark 29 Mac Bookmark 29 Lin
Pokaz: Śěgniśo rejtark direktnje na swóju rědku cytańskich znamjenjow, aby jen tam składował.

Za dalšne informacije glejśo nastawk Z cytańskimi znamjenjami swóje nejlubše webboki składowaś.

Wšykno z inteligentnym adresowym pólom pytaś

Adresowe pólo Firefox pomjenjujo se rady teke „inteligentne adresowe pólo“, dokulaž namakajo ned adrese websedłow zasej, ku kótarymž sćo se do togo woglědał.

 • Zachopśo do adresowego póla pisaś a buźośo lisćinu bokow wiźeś, ku kótarymž sćo se južo woglědał abo kótarež su ako cytańske znamjenja skłaźone. Gaž wiźiśo bok, kótaryž cośo se woglědaś, klikniśo na njen.
  cytańske znamjenja adresowego póla Bookmark3 29 Mac Bookmark3 29 Lin
Pokaz: Móžośo teke z adresowego póla webpytanje pśewjaśc. Wopytajśo to jadnorje.

Aby wěcej wó inteligentnem adresowem pólu zgónił, glejśo Inteligentne adresowe pólo - cytańske znamjenja, zapiski historije a rejtarki pytaś.

Priwatny modus

Funkcija Priwatny modus Firefox wam zmóžnja, internet pśeglědowaś bźez togo, aby wy na swójom licadle daty wó tom składował, ku kótarym sedłam a bokam sćo se woglědał.

 • Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a klikniśo pótom na Priwatne wokno.
  meni nowe priwatne wokno fx47 meni nowe priwatne wokno fx47 private browsing - fx29 - mac private browsing button - linux

Dalšne informacije wó tom, kak priwatny modus funkcioněrujo, namakajośo w nastawku Priwatny modus - Firefox wužywaś, mimo až historija se składujo.

Meni abo symbolowu rědku pśiměriś

Móžośo zapiski změniś, kótarež pokazuju se w meniju abo swójej symbolowej rědce.

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk new fx menu a wubjeŕśo Pśiměriś.
  • Wósebny rejtark se wócynijo, kótaryž wam zmóžnja, zapiski do abo z menija a symboloweje rědki śěgnuś.
  meni pśiměriś nowy symbol fx47
 2. Gaž sćo gótowy, klikniśo na zeleny tłocašk Pśiměrjenje skóńcyś.

Dalšne informacije wó pśiměrjenju Firefox namakajośo w nastawku Wóźeńske elementy, tłocaški a symbolowe rědki w Firefox pśiměriś.

Z dodankami Firefox funkcije pśidaś

Dodanki su małe nałoženja, kótarež móžośo instalěrowaś, aby wam funkcije k dispoziciji stajili, kótarež trjebaśo abo cośo.

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Dodanki wobstaraś.
 3. Aby wěcej informacijow wó pśedstajonem rozšyrjenju abo pśedstajonej drastwje wiźeł, klikniśo na nje. Móžośo pótom na zeleny tłocašk K Firefox pśidaś kliknuś, aby rozšyrjenje abo drastwu instalěrował.
  • Z pomocu pytańskego póla górjejce móžośo teke wěste dodanki pytaś. Móžośo pótom někake namakane dodanki z tłocaškom Instalěrowaś instalěrowaś.
zastojnik dodankow dodanki wobstaraś fx47 zastojnik dodankow dodanki wobstaraś dodank fx47 Addon1 29 Mac Addon2 29 Mac Addon1 29 Lin Addon2 29 Lin
 1. Firefox ześěgnjo póžedany dodank a pšosy was snaź wobkšuśiś, až cośo jen instalěrowaś.
 2. Klikniśo na Něnto znowego startowaś, jolic to se pokažo. Waše rejtarki budu se składowaś a pó znowegostartowanju wótnowjaś.
 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Dodanki wobstaraś.
 3. Aby pśedstajony dodank instalěrował, klikniśo na šery tłocašk, kótaryž se pón zeleni. Aby dodank wótinstalěrował, kótaryž sćo rowno instalěrował, klikniśo hyšći raz na tłocašk.
dodank wobstaraś fx50.1.0 win10 Fx48-GetAddons-Linux

Dołojce na lisćinje pśedstajonych dodankow jo tłocašk Woglědajśo se dalšne dodanki!, na kótaryž móžośo kliknuś. Buźo was k addons.mozilla.org wjasć, źož móžośo za wěstymi dodankami pytaś.

Aby wěcej wó dodankach zgónił, glejśo Dodanki namakaś a instalěrowaś, aby Firefox pśiměrili.

Pokaz: Někotare dodanki placěruju pó instalaciji tłocašk w symbolowej rědce. Móžośo je wótpóraś abo do menija pśesunuś, jolic cośo – glejśo Wóźeńske elementy, tłocaški a symbolowe rědki w Firefox pśiměriś.

Firefox synchrony źaržaś

Mějśo pśistup na swóje cytańske znamjenja, historiju, gronidła a wěcej ze wšych rědow.

 1. Załožćo nejpjerwjej konto Firefox:
  • Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Pla sync pśizjawiś a slědujśo instrukcijam, aby swójo konto załožył.
  meni pla Sync pśizjawiś fx50.1.0 win10 Sync in menu Linux
 2. Pśizjawśo se pótom jadnorje, aby se z drugim rědom zwězał.

Za nadrobne instrukcije glejśo Kak zarědujom Sync na swójom licadle?

Pomoc se wobstaraś

Jolic maśo dalšne pšašanja abo trjebaśo pomoc za Firefox, sćo na pšawym městnje.

 • Toś to sedło ma sta nastawkow, kótarež wótegranjaju na skoro kužde pšašanje, kótarež maśo.
Wobstarajso se pomoc

Toś ten nastawk staja se wam - ako wšykne nastawki pomocy Firefox - zwětšego wót dobrowólnikow k dispoziciji, kótarež pódpěraju njewótwisnosć a princip wócynjonego žrědła Mozilla. Pśeglědujśo njewótwisnje!

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla