Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pale Moon vs Firefox

  • 2 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

Sounds like Pale Moon is much faster than Firefox! Why don't you let people download Pale Moon from your website?

Sounds like Pale Moon is much faster than Firefox! Why don't you let people download Pale Moon from your website?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Pale Moon is not a Mozilla product.

Since Firefox is an open source project, developers may use the code for Firefox in their own program.
Mozilla does not provide support, nor maintain these programs.

more options

I've also noticed that you have an out-dated version of Firefox installed on your computer.

The performance of Firefox improves from version to version.
For maximum security and performance. please update to the most recent version of Firefox.