Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

IDM CC 7.3.20 addon incompatible any more

  • 4 trả lời
  • 191 gặp vấn đề này
  • 529853 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi wanx22001

more options

IDM CC 7.3.20 incompatible with Firefox version 19.0.2 , so Internet download manager stop working with Firefox. Where can I find IDM CC 7.3.38 ? or What should I do?

Giải pháp được chọn

I've downloaded the addon IDM CC 7.3.38 from Internet Download Manager site: http://www.internetdownloadmanager.com/support/firefox_integration.html and it is working perfectly.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 81

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

I've downloaded the addon IDM CC 7.3.38 from Internet Download Manager site: http://www.internetdownloadmanager.com/support/firefox_integration.html and it is working perfectly.

more options

http://adf.ly/N8XC1 here is IDM cc 7.3.36 for firefox 20.0.1

Được chỉnh sửa bởi silverlight3 vào

more options

Update is IDM CC 7.3.43, 7.3.57 for firefox 22,23 http://anhduongsoftware.blogspot.com/2013/01/ultilitytien-ich.html

Được chỉnh sửa bởi silverlight3 vào

more options

i think you should find your solution on you tube. maybe the version of the idm is not compatible with the mozilla firefox that you use now. maybe u find some suggested from the google to solve this matter. thank you