X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Failed installation of Firefox 10.0 on Mac OS X 10.7

Được đăng

I get this error message when I try to install Firefox 10.0 on Mac OS X 10.7:

"The operation can’t be completed because some items had to be skipped. For each item, choose File > Get Info, make sure “Locked” is deselected, and then check the Sharing & Permissions section. When you are sure the items are unlocked and not designated as Read Only or No Access, try again."

No item list is displayed for me to check. Where do I find this? The installation also corrupted my previously installed version of Firefox.

I get this error message when I try to install Firefox 10.0 on Mac OS X 10.7: "The operation can’t be completed because some items had to be skipped. For each item, choose File > Get Info, make sure “Locked” is deselected, and then check the Sharing & Permissions section. When you are sure the items are unlocked and not designated as Read Only or No Access, try again." No item list is displayed for me to check. Where do I find this? The installation also corrupted my previously installed version of Firefox.

Giải pháp được chọn

Try deleting the copy of Firefox that is in your Applications folder (you may have to "authenticate" to complete that). After you empty the trash, install the new copy of Firefox.

For reference - How to download and install Firefox on Mac

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 2

Chi tiết hệ thống bổ sung

Điều này đã xảy ra

Bất cứ khi nào Firefox được mở lên

Điều này bắt đầu khi...

I tried to install Firefox 10.0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_3) AppleWebKit/534.53.11 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.3 Safari/534.53.10

Thông tin chi tiết

Michael Verdi 128 giải pháp 857 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Try deleting the copy of Firefox that is in your Applications folder (you may have to "authenticate" to complete that). After you empty the trash, install the new copy of Firefox.

For reference - How to download and install Firefox on Mac

Try deleting the copy of Firefox that is in your Applications folder (you may have to "authenticate" to complete that). After you empty the trash, install the new copy of Firefox. For reference - [[Installing Firefox on Mac]]

Người tạo câu hỏi

Thanks, deleting the previous installation and starting fresh did the trick!

Thanks, deleting the previous installation and starting fresh did the trick!