Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Failed installation of Firefox 10.0 on Mac OS X 10.7

  • 2 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 296 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JHBstaff

more options

I get this error message when I try to install Firefox 10.0 on Mac OS X 10.7:

"The operation can’t be completed because some items had to be skipped. For each item, choose File > Get Info, make sure “Locked” is deselected, and then check the Sharing & Permissions section. When you are sure the items are unlocked and not designated as Read Only or No Access, try again."

No item list is displayed for me to check. Where do I find this? The installation also corrupted my previously installed version of Firefox.

Giải pháp được chọn

Try deleting the copy of Firefox that is in your Applications folder (you may have to "authenticate" to complete that). After you empty the trash, install the new copy of Firefox.

For reference - How to download and install Firefox on Mac

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Try deleting the copy of Firefox that is in your Applications folder (you may have to "authenticate" to complete that). After you empty the trash, install the new copy of Firefox.

For reference - How to download and install Firefox on Mac

more options

Thanks, deleting the previous installation and starting fresh did the trick!