Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Re: Firefox no longer works with Mac OS X 10.5, will upgrading to Lion, OS X 10.7, help with this issue?

  • 3 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 423 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I cannot upgrade my Mac to Mountain Lion, OS X 10.8 and cannot buy a new Mac so will upgrading from OS X 10.5 to OS X 10.7 help with this issue?

Giải pháp được chọn

If you are going tob e upgrading to 10.7 you should be able to just upgrade, and then install future updates of Firefox with no problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

If you are going tob e upgrading to 10.7 you should be able to just upgrade, and then install future updates of Firefox with no problem.

more options

Thank you. This solves my problem.

more options