Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

attachment id has bad format

  • 2 trả lời
  • 384 gặp vấn đề này
  • 114 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cplbaldwin

more options

I get error message 'attachment has bad format id' when I'm try to sent a attachment in hotmail.com started when I upgraded to mac os x version 10.7

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try removing spaces from the filename - that worked fine for me. Seems like one of the penalties of using Hotmail...

more options

Delete any traces of Silverlight from your HD, you will be able to send attachments normally thereafter.