Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Adobe PDF comes up and says "file is damaged and cannot be repaired" works fine in IE9.

  • 3 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 8710 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Prabhuti

more options

Open a Adobe PDF on this site: http://www.safehaven.com/ and this specific PDF comes up with the "file is damaged and cannot be repaired: JAN30 EUR/USD Triggers Bearish Reversal Pattern into... - MIG Bank

Giải pháp được chọn

Does it help if you change the setting to "Always ask" or "Save File" for the PDF file in "Tools > Options > Applications" and open the saved file in the Adobe Reader?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Does it help if you change the setting to "Always ask" or "Save File" for the PDF file in "Tools > Options > Applications" and open the saved file in the Adobe Reader?

more options

Changing the setting to "Save File" worked, Thank you!

more options

there is something with the pdf itself that is stopping FF from opening it, as when i try opening the same in Crome ... there also i encounter the same problem (the file opens partially and then stops opening). But if i download the same then i can view the same in Acrobat reader properly.

May be the way the pdf was created used something which FF s not able to render (the graphics used in charts etc)

The work around that is available is that you download the file and save it somwhere, then open the same in Acrobat reader separately