Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Adobe Acrobat plugin keep crashing

  • 3 trả lời
  • 141 gặp vấn đề này
  • 3395 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dancepig

more options

Every time I try to view a pdf in Firefox, I get an error message stating that the Adobe Acrobat plugin has crashed.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I also have this problem. I am using Firefox 10.0.2 with Windows Vista. Chrome has no problems displaying pdf files. I have reinstalled Adobe Acrobat Pro 9.0 and checked for all updates. Still Firefox will not display pdf files.

more options

mtnharry (or anyone else with this problem) maybe this will help:


The Adobe Acrobat plugin has crashed

You can get this error when both Adobe Reader X and Adobe Acrobat are installed. You can resolve the problem as follows:

  1. Open the Adobe Reader X application
  2. Go to Edit -> Preferences
  3. Under Categories (on the left) select General (near the top)
  4. Click the button Select Default PDF Handler (at the bottom)
  5. Under "Select Adobe Product", open the drop-down menu and click "Adobe Reader X".
  6. Click "Apply", then close Adobe Reader X

Ref: http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?p=11654747#p11654747

Được chỉnh sửa bởi AliceWyman vào

more options

I have this problem, and I don't use the Reader. I have the actual Adobe Acrobat 9.0 program. I have to use Explorer if I want to read any pdf files on the internet. Why can't Firefox fix this? It doesn't seem to help to send the crash report, I've sent at least 30 or more.