Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What to do when print preview shows no page?

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rdolney1

more options

Windows 7, both wireless and USB printers. When print preview doesn't work, neither does printing. When print preview works, printing also works. The display of web pages appears to be correct whether print preview works or does not work.

Windows 7, both wireless and USB printers. When print preview doesn't work, neither does printing. When print preview works, printing also works. The display of web pages appears to be correct whether print preview works or does not work.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Can you relate that issue to the selection of a specific printer? Or anything else that produces consistent negative results?

more options

So far I haven't been able to relate this problem to the printer or to web page content. The print problem existed before I noticed the print preview problem. I discovered the print preview problem whilentrying to figure out why my wife (this indicates the seriousness of this issue) could print some web pages and couldn't print others. I'm at a loss to explain why some pages print and others don't.

more options

I reinstalled Firefox and the problem went away.