Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Every time I set up Firfox Sync on my Mac, when I turn the computer on the next day Sync will not be setup in Firefox.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ibai

more options

I have setup Firefox sync several times on my laptop. It syncs my bookmarks at the time (the only thing I want it to sync) but after closing Firefox and turning my computer off for the day, the next time I turn on my computer and get into FireFox the sync shows that it is not setup.

I have setup Firefox sync several times on my laptop. It syncs my bookmarks at the time (the only thing I want it to sync) but after closing Firefox and turning my computer off for the day, the next time I turn on my computer and get into FireFox the sync shows that it is not setup.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Take a look to this thread:

https://support.mozilla.com/en-US/questions/886468 The sync fucntion resets every time I restart firefox. Why is this happening? (solved: "Changing the settings so that saved passwords are not deleted when Firefox closes solve the problem.")

For more info you can check this help article: Settings for privacy, browsing history and do-not-track