Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Tìm hiểu thêm

How do I unclose a window and all its tab groups?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi endolith

more options

I have at least 100 tabs open in 5 or so groups, and then had another window open with nothing important in it. The main window was closed by Windows restart, and then the window with nothing in it was closed. When I start Firefox, it only opens the unimportant window, and the tab group page is empty. How do I get back my tabs and groups?

I have at least 100 tabs open in 5 or so groups, and then had another window open with nothing important in it. The main window was closed by Windows restart, and then the window with nothing in it was closed. When I start Firefox, it only opens the unimportant window, and the tab group page is empty. How do I get back my tabs and groups?

Giải pháp được chọn

Oh duh. I got it. Under History there is "Recently Closed Tabs" and also "Recently Closed Windows"

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Oh duh. I got it. Under History there is "Recently Closed Tabs" and also "Recently Closed Windows"