Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

restoring bookmarks from my broken computer

  • 1 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

hello

My laptop broke down, so i got myself a new one. And now i would want my old bookmarks back. I have a usb to sata adapter so im able to brows my old hard drive whit my new computer but since i did not have a backup html file on my old HDD, is it possible to restore these bookmarks from the firefox folder on the old HDD.

I knowe that if i got myself a nother computer i could put the old HDD in to it and start the windows on it, and then make the back up, and copy that into the new computer. This sounds like too much work, so im asking is there a easier way?

hello My laptop broke down, so i got myself a new one. And now i would want my old bookmarks back. I have a usb to sata adapter so im able to brows my old hard drive whit my new computer but since i did not have a backup html file on my old HDD, is it possible to restore these bookmarks from the firefox folder on the old HDD. I knowe that if i got myself a nother computer i could put the old HDD in to it and start the windows on it, and then make the back up, and copy that into the new computer. This sounds like too much work, so im asking is there a easier way?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options