Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Before opening Firefox I get a window: JavaScript application Exc in ev hand: TypeError: This.oRoot.enable is not a function. I must click the ok and then Firefox opens

  • 1 trả lời
  • 27 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I click on Firefox to open the browser. Browser doesn't open. I get a small window: (Application JavaScript) Exc in ev hand: TypeError: This.oRoot.enable is not a function OK I must click the OK and then the browser opens. How can I get away with this? I'm using 3.6.11 Edition 6 created many troubles with printing using Lexmark Please help.

Giải pháp được chọn

This issue can be caused by the McAfee Site Advisor extension

Start Firefox in Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode to check if one of the extensions is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox (Tools) > Add-ons > Appearance/Themes).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

This issue can be caused by the McAfee Site Advisor extension

Start Firefox in Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode to check if one of the extensions is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox (Tools) > Add-ons > Appearance/Themes).