Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

middle mouse button problem

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi vlio20

more options

hi, When I'm clicking a ling withe the middle mouse button to open the link in a new tab the page (the page that the link is on) jumps to up. the same happens when I closing the tab with the middle mouse button.

I am using win 7

thank you!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the extensions is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox (Tools) > Add-ons > Appearance/Themes).

more options

still have the same problem. the same problem happens on Chrome but not on Internet Explorer.

tnx!!