Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

multiple pages at once options

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 64 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Is it possible to open multiple pages at once (like a home button), but allows you to select/ sort under different topics. e.g one click opens all financial tabs, another opens sports, etc

Consider that I want to sort these vairous topics as a way to review all my regular interests individually, without having some many pages open when I click the home button, only to close non relevant pages.

In essence I see it as having 2 or 3 home buttons. Does this exist?

Giải pháp được chọn

You can place bookmarks in a folder and open all the bookmarks in that folder with a middle-click on that folder or via the right-click context menu of that folder.
You can place that folder on the Bookmarks Toolbar for easy access.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can place bookmarks in a folder and open all the bookmarks in that folder with a middle-click on that folder or via the right-click context menu of that folder.
You can place that folder on the Bookmarks Toolbar for easy access.