Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Afther a while my screen turns black. I can still switch between tabs but al the pages have turned black. The only way to use firefox again is to close the browser and restart it again. Even after it has been installed all over again. What is going on?!!

  • 1 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 273 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Afther a while my screen turns black. I can still switch between tabs but al the pages have turned black. The only way to use firefox again is to close the browser and restart it again. Even after it has been installed all over again. What is going on?!!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the extensions is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox (Tools) > Add-ons > Appearance/Themes).