Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I would like to backdate to firefox 4 to use my old add ons

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I would like to backdate to use my google toolbar greasemonkey and other add ons until all are available on the newer versions. It doesn't have to be 4 but 6 won't work. How do I do this.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options