Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cant change from aurora to beta channels

  • 1 trả lời
  • 26 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

In the recent firefox aurora and beta versions i cant seem to change channels I need to manually download each version to change between aurora and beta and final.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The channel switcher feature was removed from Aurora & Nightly a few weeks ago, but the channel indicator remains.