Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i cannot open a new (empty) tab. i did not change any settings. however as i said although i can open a new tab with a link, without a link i cannot open a new(empty) tab.

  • 3 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ahmetyasinsen

more options

i cannot open a new (empty) tab. i did not change any settings. however as i said although i can open a new tab with a link, without a link i cannot open a new(empty) tab.

i cannot open a new (empty) tab. i did not change any settings. however as i said although i can open a new tab with a link, without a link i cannot open a new(empty) tab.

Giải pháp được chọn

Uninstall the Ask toolbar and it should work again. There is a compatibility issue with the Ask toolbar and Firefox that prevents new tabs from being opened.

There are a couple of places to check for the Ask toolbar:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Try CTRL+T, or point the mouse at the tab bar and press the middle mouse button.

more options

Giải pháp được chọn

Uninstall the Ask toolbar and it should work again. There is a compatibility issue with the Ask toolbar and Firefox that prevents new tabs from being opened.

There are a couple of places to check for the Ask toolbar:

more options

thank you. i solved my problem by removing ask toolbar.