Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I permanently disable search history in the Google search bar?

  • 3 trả lời
  • 71 gặp vấn đề này
  • 10077 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user681043

more options

In Firefox 3.6, left-clicking the drop-down arrow by the Google icon, then selecting "Manage Search Engines..." only allows you to disable Search Suggestions. Right-clicking the search bar only allows me to "Clear Search History".

How do I PERMANENTLY disable search history when I type in the Google search bar?

Giải pháp được chọn

Tools > Options > Privacy > History: "Remember search and form history"

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 6

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Tools > Options > Privacy > History: "Remember search and form history"

more options

Perfect! Thanks! My setting was on "Remember History" and I didn't see the check-box for "Remember search and form history" until I selected "Use Custom Setting for history".

more options

Disabling "Remember search AND form history" is not the correct solution in my case, what I need is Firefox to offer to split the option and disable "Search Bar History" while keeping "Form History" enabled.

How can I do that?