Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How come my contribution for the translation is visible only when I'm connected?

  • 2 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

I contribute to the wiki today by translating this page (http://support.mozilla.com/fr/kb/What+is+Firefox+Sync) to french. I see it's not translated and need translation when I'm not connected, but as soon as I'm connected, I can see the page in french

Giải pháp được chọn

Moving this to the contributors forum. Your article is in the staging area, and needs to be reviewed before it can be visible to people not logged in. See How we are different

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Moving this to the contributors forum. Your article is in the staging area, and needs to be reviewed before it can be visible to people not logged in. See How we are different

more options

OK thanks a lot. I was worried because I wasn't sure I did the good things to validate my translation