Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I respond to an email (through hotmail), the initial email does not appear in my response. This does not happen with internet explorer where I can see the email I am answering. I would like this to happen with Firefox. It used to.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

I use Firefox for my emails (hotmail). When I respond to an email, it does not appear under my response as it used to. This does not happen with internet explorer.

This happened

Not sure how often

== about a month ago

I use Firefox for my emails (hotmail). When I respond to an email, it does not appear under my response as it used to. This does not happen with internet explorer. == This happened == Not sure how often == about a month ago

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello Jack.

See this support article:

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Websites+look+wrong

I hope it helps.