Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox automatically updated itself, and now all websites are taking forever to load. Help?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

There's not much more info. They just take forever to load. And they take so long most of the time most of the pictures on sites don't load.

== Not too long ago, just recently

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello Alexander.

You may be having a problem with some extension or plugin that is hindering your Firefox's normal behavior. Have you tried disabling all add-ons (just to check), to see if Firefox goes back to normal?