Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

new tab doesn't start on home page, how do i fix this?

  • 2 trả lời
  • 45 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

new tab doesn't start on home page, how do i fix this?

This happened

Every time Firefox opened

== since installed

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can look at one of these extensions: NewTabURL : https://addons.mozilla.org/firefox/addon/2221 New Tab Homepage : https://addons.mozilla.org/firefox/addon/777

more options

Does not download into my Firefox 3.6.3