X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

new tab doesn't start on home page, how do i fix this?

Được đăng

new tab doesn't start on home page, how do i fix this?

This happened

Every time Firefox opened

== since installed

new tab doesn't start on home page, how do i fix this? == This happened == Every time Firefox opened == since installed

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • -Java(TM) Platform SE binary
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape
 • Default Plug-in
 • getplusplusadobe16263
 • Shockwave Flash 9.0 r47
 • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers
 • Java Plug-in 1.6.0_10 for Netscape Navigator (DLL Helper)
 • Npdsplay dll
 • DRM Store Netscape Plugin
 • DRM Netscape Network Object

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)

Thông tin chi tiết

no info

cor-el
 • Top 10 Contributor
 • Moderator
17468 giải pháp 157853 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

You can look at one of these extensions: NewTabURL : https://addons.mozilla.org/firefox/addon/2221 New Tab Homepage : https://addons.mozilla.org/firefox/addon/777

You can look at one of these extensions: NewTabURL : https://addons.mozilla.org/firefox/addon/2221 New Tab Homepage : https://addons.mozilla.org/firefox/addon/777

Người tạo câu hỏi

Does not download into my Firefox 3.6.3

Does not download into my Firefox 3.6.3