Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

three.js inconsistently runs slowly

more options

I am trying to access websites that use three.js. When I initially start, the website runs too slowly to be usable, but if I tab out for some time and then tab back in, the website runs at normal speed for a bit before slowing down again. I cannot find any solutions to this problem nor anyone else who had the same problem as me.

OS: Windows 11 Home 23H2 (22635.3720) Firefox Version: 126.0.1 GPU: GIGABYTE NVIDIA RTX 4060 Ti 8GB GPU Drivers: Game Ready 555.99

I am trying to access websites that use three.js. When I initially start, the website runs too slowly to be usable, but if I tab out for some time and then tab back in, the website runs at normal speed for a bit before slowing down again. I cannot find any solutions to this problem nor anyone else who had the same problem as me. OS: Windows 11 Home 23H2 (22635.3720) Firefox Version: 126.0.1 GPU: GIGABYTE NVIDIA RTX 4060 Ti 8GB GPU Drivers: Game Ready 555.99

Giải pháp được chọn

(UPDATE) I have determined that this is not a Firefox-related issue, as the same problems are also present on Chrome.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

(UPDATE) I have determined that this is not a Firefox-related issue, as the same problems are also present on Chrome.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.