Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Facebook Date/Time stamps not displaying on older posts

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

The first post on the Facebook page will always display the timestamp, none of the remaining posts display the timestamp - only a dot or period. The space for the timestamp is there and hovering the mouse over it will show the date and time (so the information is on the page, just not displaying).

I've tried all the CSS fixes, installed the stylus extension, created a userContent.css - essentially everything that seemed to help people a year ago. None of it fixed the problem. I've disabled ALL add-ons - made no difference.

I'm on Windows 7 pro x64, Firefox 115.12.0esr (64-bit). Chrome doesn't have this problem.

As far as I'm aware it started within the last day or two.

The first post on the Facebook page will always display the timestamp, none of the remaining posts display the timestamp - only a dot or period. The space for the timestamp is there and hovering the mouse over it will show the date and time (so the information is on the page, just not displaying). I've tried all the CSS fixes, installed the stylus extension, created a userContent.css - essentially everything that seemed to help people a year ago. None of it fixed the problem. I've disabled ALL add-ons - made no difference. I'm on Windows 7 pro x64, Firefox 115.12.0esr (64-bit). Chrome doesn't have this problem. As far as I'm aware it started within the last day or two.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.