Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sidebar unlocatable

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bobofalex

more options

Bought a new computer. All my toolbar bookmarks migrated across successfully. Sidebar symbol missing from the menu bar and I couldn't find where these Book Marks were at first. But then I right clicked on the menu bar, clicked on Manage Book Marks which opened a Library box and there they were. Does anyone know an easier way to access them please? Any tips gratefully received. Thanks, Bob

Bought a new computer. All my toolbar bookmarks migrated across successfully. Sidebar symbol missing from the menu bar and I couldn't find where these Book Marks were at first. But then I right clicked on the menu bar, clicked on Manage Book Marks which opened a Library box and there they were. Does anyone know an easier way to access them please? Any tips gratefully received. Thanks, Bob

Giải pháp được chọn

Hi Bob, the shortcut for the Bookmarks sidebar is Ctrl+B. And also:

(1) You can use the Customize panel to add the Sidebars button to your main toolbar. You also can try out the optional Bookmarks Menu button (). See:

Customize Firefox controls, buttons and toolbars

(2) You can show the Bookmarks Toolbar -- if you save your bookmarks there -- full time or on new tabs. See:

Bookmarks Toolbar - Display your favorite websites at the top of the Firefox window

(3) If you have a lot of screen space, you can show the classic menu bar (File, Edit, View, History, Bookmarks, Tools, Help) at the top. See:

Restore the Menu bar in Firefox

Hopefully one of those will suit your style.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Bob, the shortcut for the Bookmarks sidebar is Ctrl+B. And also:

(1) You can use the Customize panel to add the Sidebars button to your main toolbar. You also can try out the optional Bookmarks Menu button (). See:

Customize Firefox controls, buttons and toolbars

(2) You can show the Bookmarks Toolbar -- if you save your bookmarks there -- full time or on new tabs. See:

Bookmarks Toolbar - Display your favorite websites at the top of the Firefox window

(3) If you have a lot of screen space, you can show the classic menu bar (File, Edit, View, History, Bookmarks, Tools, Help) at the top. See:

Restore the Menu bar in Firefox

Hopefully one of those will suit your style.

Hữu ích?

more options

The Library and the Home button are no longer present by default on the Navigation Toolbar, you need to drag them out of the Customize palette to the toolbar.


"Ctrl+B" is the keyboard shortcut to toggle the Bookmarks Sidebar. "Ctrl+Shift+B" is the keyboard shortcut to toggle the Bookmarks Toolbar. "Ctrl+Shift+O" is the keyboard shortcut to Open the Library.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

Thank you jscher2000 and cor-el, Now my cup of solutions runneth over. And so quickly!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.