Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Tìm hiểu thêm

Cannot spellcheck an email before sending

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Using Firefox for webmail, There used to be an option to spellcheck a "Composed" message before sending it. Probably after a recent "upgrade", that option seems to have disappeared. True? Can I get the facility back in some way?

Using Firefox for webmail, There used to be an option to spellcheck a "Composed" message before sending it. Probably after a recent "upgrade", that option seems to have disappeared. True? Can I get the facility back in some way?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

A webpage can disable the Firefox spell checker via a spellcheck="false" attribute of an input field or textarea or editable element and possibly provide its own spelling checker. You can right-click in the text area or input field and use "Inspect" to check in the Inspector if this text area has a spellcheck="false" attribute. You can remove this spellcheck="false" attribute or change it to spellcheck="true" via a double-click or via "Edit As HTML" to make the "Check Spelling" item in the right-click context menu reappear.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.