Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want back the toolbsr icon for "History" Please do not suggest a three stroke keyboard alternative.

 • 1 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 2 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

A recent Firefox upgrade eliminated my toolbar "History" Icon. I want it back. Please do not suggest a three stroke keyboard alternative. Thank you.

Alan Morrissey

A recent Firefox upgrade eliminated my toolbar "History" Icon. I want it back. Please do not suggest a three stroke keyboard alternative. Thank you. Alan Morrissey

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Open the Customize page and set what toolbars (Show/Hide Toolbars) and toolbar items to display.

 • Right-click empty toolbar area => Customize
 • "3-bar" menu button => Customize
 • View -> Toolbars
  *you can tap the Alt key or press the F10 key to show the hidden Menu Bar temporarily
 • if missing items are in the Customize palette, drag them back from the Customize page to the toolbar
 • if you do not see an item on a toolbar and in the Customize palette, click Restore Defaults in the Customize palette window to restore the default toolbar set.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.