Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FireFox changes

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

When I start FireFox most times the browser comes up then stops and restarts with a pink color on the web address line. I have tried making changes in settings but I can not find a setting for this. If I restart Firefox right after this happens, I cn search or browse without the Pink address line. Why is this happening. It would be nice if FireFox technicians would respond to help questions instead of sending questions to a forem...

When I start FireFox most times the browser comes up then stops and restarts with a pink color on the web address line. I have tried making changes in settings but I can not find a setting for this. If I restart Firefox right after this happens, I cn search or browse without the Pink address line. Why is this happening. It would be nice if FireFox technicians would respond to help questions instead of sending questions to a forem...

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.