Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

mozilla thunderbird master password/don't know it

more options

My email address is [edited] @roadrunner.com Since early May, I haven't been able to get emails because I keep getting asked for a master password. I don't know it - I don't remember ever having to create one. Please help.

My email address is [edited] @roadrunner.com Since early May, I haven't been able to get emails because I keep getting asked for a master password. I don't know it - I don't remember ever having to create one. Please help.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Jon, what version of Thunderbird is it?

The Primary Password (formerly known as the Master Password) controls access to your saved account passwords. If you do not remember your Primary Password, you can reset it, but you will need to re-enter your account user names and passwords. See: Protect your Thunderbird passwords with a Primary Password (the last section covers resetting the password).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.