Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sync FF on pc & iPhone

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Smith Johns

more options

Sync! Web site total muddle. WHO writes this stuff? All the info BUT what I need. I have ff on my pc and my iPhone. I want to see the same screen on both (sync) same research tabs to open. I am asked for my password but it is not recognized. But I am signed onto Mozilla! At Mozilla home page I see no sign in/sign or out the main home page. Where I can see "password” on it is hidden behind dots so I cannot verify. How to I sync so pc and iPhone show same page with same tabs? Where how do I SEE my password to verify it?

Sync! Web site total muddle. WHO writes this stuff? All the info BUT what I need. I have ff on my pc and my iPhone. I want to see the same screen on both (sync) same research tabs to open. I am asked for my password but it is not recognized. But I am signed onto Mozilla! At Mozilla home page I see no sign in/sign or out the main home page. Where I can see "password” on it is hidden behind dots so I cannot verify. How to I sync so pc and iPhone show same page with same tabs? Where how do I SEE my password to verify it?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

To sync your Firefox browser across your PC and iPhone:

1. Ensure you're signed in to the same Firefox account on both devices. 2. Reset your password if needed through the "Forgot password" option. 3. Enable sync in Firefox settings on both devices. 4. Verify that sync includes open tabs. 5. Wait for sync to complete; tabs should appear across devices. 6. If issues persist, sign out and sign back in, or contact Firefox support for help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.