Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Security Certificate and addresses Missmatches

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

On my PC's Firefox wont connect to my work servers"DQS Worldwide". I have tried to connect to,"auditcenter.dqsus.com". The page times out and wont connect. It works with Opera and Yandex but not fire fox. I have tried to connect in Michigan,California and Europe. Can you fix this issue so that I can connect to "auditcenter.dqsus.com" and use Firefox. Mark West [removed phone# from public support forum]

On my PC's Firefox wont connect to my work servers"DQS Worldwide". I have tried to connect to,"auditcenter.dqsus.com". The page times out and wont connect. It works with Opera and Yandex but not fire fox. I have tried to connect in Michigan,California and Europe. Can you fix this issue so that I can connect to "auditcenter.dqsus.com" and use Firefox. Mark West [removed phone# from public support forum]

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This https:// link works for me (http:// doesn't work), I get redirected to a login.microsoftonline.com login page.


You can remove all data stored in Firefox for a specific domain like dqsus.com via "Forget About This Site" in the right-click context menu of an history entry ("History -> Show All History" or "View -> Sidebar -> History").

Using "Forget About This Site" will remove all data stored in Firefox for this domain like history and cookies and exceptions and cache, so be careful. In current releases you should keep passwords and bookmarks. If you have a password or other data for that domain that you do not want to lose, make sure to backup this data or make a note.

You can't recover from this 'forget' unless you have a backup of involved files.

If you revisit a 'forgotten' website, data for that website will be saved once again.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.