Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Saved Bookmarks

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I lost my list of saved bookmarks on the left side of my screen. How do i get them back?

I lost my list of saved bookmarks on the left side of my screen. How do i get them back?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See:

"Ctrl+B" is the keyboard shortcut to toggle the Bookmarks Sidebar. "Ctrl+Shift+B" is the keyboard shortcut to toggle the Bookmarks Toolbar. "Ctrl+Shift+O" is the keyboard shortcut to Open the Library.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.