Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

weird graphical bug when connected to tv through HDMI when on duplicate mode

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi IcyCarbide

more options

Hello, I have a weird bug with the firefox browser causing weird graphical glitches only on the main screen when a HDMI cable is plugged in on the duplicate mode. I have found that is is only on firefox and not my desktop or any other programs. Firefox is up to date and the issue is fixed when the HDMI set to extend

I hope you find out why this is happening and fix it swiftly Thank you -Dominic

Hello, I have a weird bug with the firefox browser causing weird graphical glitches only on the main screen when a HDMI cable is plugged in on the duplicate mode. I have found that is is only on firefox and not my desktop or any other programs. Firefox is up to date and the issue is fixed when the HDMI set to extend I hope you find out why this is happening and fix it swiftly Thank you -Dominic

Giải pháp được chọn

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

Close and restart Firefox after modifying the setting to apply changes.

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

Close and restart Firefox after modifying the setting to apply changes.

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.

Hữu ích?

more options

Alright that seems to have solved the issue! Thanks!! :)

Hữu ích?

more options

You're welcome. Do you remember when and why you started using userChrome.css ? Was that to fix an issue with the address bar drop-down that you didn't like ?

Hữu ích?

more options

I don’t know anything about that? Never messed around with it

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.