Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

what do i need to do to fix my email account because it was stolen

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 9gprmtf57s

more options

My firefox disappeared after i found out someone using Windows 7 used my hotmail account address.I dont know how to rectify this and get my firefox back and change my email address with both Mozilla and Microsoft Outlook

My firefox disappeared after i found out someone using Windows 7 used my hotmail account address.I dont know how to rectify this and get my firefox back and change my email address with both Mozilla and Microsoft Outlook

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

posting doesnt help - I have no firefox - i tried to sort it out but got confused ( i am 77) and wasnt fast enough to do the right thing in time

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.