Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

is there any Collections where category wise someone can save web sites

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

is there any Collections where category wise someone can save web sites ?

Presently, I do not find any. Hence, i am using Pocket and keeping there creating Lists, but it is not so cosy kind, Shall request Firefox team to create Collections in Firefox on windows 11

is there any Collections where category wise someone can save web sites ? Presently, I do not find any. Hence, i am using Pocket and keeping there creating Lists, but it is not so cosy kind, Shall request Firefox team to create Collections in Firefox on windows 11

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Collections are only available in Firefox for Android and not for desktop.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.