Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Specific CSS rule in my userChrome.css doesn't work.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi thanks for clicking.

I'm on Linux, Zorin OS, which is Ubuntu based if I'm not mistaken, very new to Linux.

Anyway, I've made a userChrome.css and done some changes I like to Firefox. It has been working fine until I tried to change the tab bar's overflow shadows when there are more tabs than there is space in the bar.

The rest of the css edits I've made in userChrome.css works fine but this overflow shadow reference Firefox just doesn't grab. I can live edit with the Toolbox and then it works fine, but when opening Firefox as default this css definition is as if gone.

Image 1: after live edit with Toolbox Image 2: before live edit with Toolbox Image 3: my userChrome.css

What can I do to fix this?

Thanks / p

Hi thanks for clicking. I'm on Linux, Zorin OS, which is Ubuntu based if I'm not mistaken, very new to Linux. Anyway, I've made a userChrome.css and done some changes I like to Firefox. It has been working fine until I tried to change the tab bar's overflow shadows when there are more tabs than there is space in the bar. The rest of the css edits I've made in userChrome.css works fine but this overflow shadow reference Firefox just doesn't grab. I can live edit with the Toolbox and then it works fine, but when opening Firefox as default this css definition is as if gone. Image 1: after live edit with Toolbox Image 2: before live edit with Toolbox Image 3: my userChrome.css What can I do to fix this? Thanks / p
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The images got swapped, they're in the wrong order now but you get what's going on.

Hữu ích?

more options

You can't cross Shadow DOM with code in userChrome.css, so ::part won't work. You can specify a CSS variable in the first part and use that variable in the shadow DOM ::part.

I think that code like this will work:

#tabbrowser-arrowscrollbox:not([scrolledtostart]),
#tabbrowser-arrowscrollbox:not([scrolledtoend]) {
 --part-overflow-start-indicator: radial-gradient(...); 
}
spacer[part="overflow-start-indicator"],
spacer[part="overflow-end-indicator"] {
  background-image: var(--part-overflow-start-indicator) 1mportant;
}

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.