Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmark toolbar via userchrome.css broke with 66/66.0.1 update

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 509 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Zoloft

more options

I've used userChrome.css since 57 I believe to have a two row bookmark toolbar. The .css files is currently:

/*AGENT_SHEET*/

/* Firefox 57+ userChrome.css tweaks ****************************************************/ /* code mostly taken from 'Classic Theme Restorer' & 'Classic Toolbar Buttons' add-ons **/ /* by Aris (aris-addons@gmx.net)*********************************************************/ /* Github: https://github.com/aris-t2/customcssforfx ************************************/ /****************************************************************************************/


 1. personal-bookmarks {
 display: block;

}

 1. personal-bookmarks #PlacesToolbar {
 display: block;
 min-height: 0px;
 overflow-x: hidden;
 overflow-y: auto;
 max-height: 999px;

}

 1. personal-bookmarks #PlacesToolbar > hbox {
 display: -moz-stack !important;
 left: 0px;
 right: 0px;
 width: 100%;

}

 1. personal-bookmarks #PlacesToolbar #PlacesToolbarItems {
 overflow-x: visible;
 overflow-y: visible;

}

 1. personal-bookmarks #PlacesToolbar #PlacesToolbarItems > box {
 display: block;

}

 1. personal-bookmarks #PlacesToolbar > .bookmark-item{
 visibility: visible !important;

}

 1. personal-bookmarks #PlacesToolbar .chevron{
 display: none;

}

 1. personal-bookmarks #PlacesToolbar > hbox > hbox{
 overflow-x: hidden;
 overflow-y: hidden;

}

 1. personal-bookmarks #PlacesToolbar #PlacesToolbarDropIndicator[collapsed="true"],
 2. personal-bookmarks #PlacesToolbar #PlacesToolbarDropIndicator{
 display: none;

}

 1. personal-bookmarks #PlacesToolbar toolbarbutton.bookmark-item{
 padding-top: 2px;
 padding-bottom: 2px;
 /*margin-left: -4px !important;
 padding-right: 9.5px !important;*/

}

 1. personal-bookmarks #PlacesToolbar toolbarbutton.bookmark-item:hover:active:not([disabled="true"]),
 2. personal-bookmarks #PlacesToolbar toolbarbutton.bookmark-item[open="true"] {
 padding-top: 2px !important;
 padding-bottom: 2px !important;
 /*-moz-padding-start: 4px;
 -moz-padding-end: 2px;*/

}

 1. personal-bookmarks #PlacesToolbar toolbarseparator{
 -moz-appearance: none !important;
 visibility: visible !important;
 display: inline;
 text-shadow: none !important;
 border-left: 3px solid ThreeDShadow !important;
 border-right: 3px solid ThreeDHighlight !important;
 vertical-align: middle;

}

 1. personal-bookmarks toolbarbutton.bookmark-item[dragover][open]{
 -moz-appearance: toolbarbutton;

}

 1. navigator-toolbox toolbar:not(#nav-bar):not(#toolbar-menubar):not(#TabsToolbar) {
 max-height: 50px !important;


This is no longer working in 66/66.0.1.

What needs to be adjusted to make this functional again in the latest updates?

Thanks!

R

Giải pháp được chọn

The "classic CSS" files from Aris are updated frequently, if you want to go back to the source and download the current version.

See also: https://www.userchrome.org/what-is-userchrome-css.html#multirowbookmarks

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The "classic CSS" files from Aris are updated frequently, if you want to go back to the source and download the current version.

See also: https://www.userchrome.org/what-is-userchrome-css.html#multirowbookmarks

more options

Using this:

/* Multi-row Bookmarks Toolbar For Firefox 66 */ /* From https://www.reddit.com/r/FirefoxCSS/comments/b346fz/firefox_66_destroyed_my_more_toolbars_fix/eix109b/ */

 1. PersonalToolbar {
 min-height: unset !important;
 max-height: unset !important;

}

 1. PersonalToolbar #PlacesToolbarItems {
 overflow-x: visible !important;
 overflow-y: visible !important;
 display: inline-block !important;

}

worked for me, thanks for the link!