Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to convert a specific chrome addon to firefox

 • 1 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Here is the extension i would like to convert

https://chromewebstore.google.com/detail/equalizer-for-chrome-brow/abikfbojmghmfjdjlbagiamkinbmbaic


here is what extension test .com says


2 compatibility issues found:

What are compatibility issues?

Compatibility issues warn about the usage of APIs or permissions not available in the latest version of Firefox.

  tabCapture.capture is not supported
  This API has not been implemented by Firefox.
  found in the following locations:
    content.js:1
    options.js:3
  tabCapture.onStatusChanged is not supported
  This API has not been implemented by Firefox.
  found in the following locations:
    content.js:1
    options.js:469How do I fix?

Thanks for any help!

Here is the extension i would like to convert https://chromewebstore.google.com/detail/equalizer-for-chrome-brow/abikfbojmghmfjdjlbagiamkinbmbaic here is what extension test .com says 2 compatibility issues found: What are compatibility issues? Compatibility issues warn about the usage of APIs or permissions not available in the latest version of Firefox. tabCapture.capture is not supported This API has not been implemented by Firefox. found in the following locations: content.js:1 options.js:3 tabCapture.onStatusChanged is not supported This API has not been implemented by Firefox. found in the following locations: content.js:1 options.js:469 How do I fix? Thanks for any help!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

I recommend that you head over the dedicated add-ons forums at:

https://discourse.mozilla.org/c/add-ons/35

The team there should be able to help you with this.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.