Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Translation - Turn off

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi beyondlightless

more options

Hi.

How come there is no option to turn off "Firefox Translation"? I speak three languages and every time I visit foreign web site, Firefox suggest translation to me. It's annoying.

Hi. How come there is no option to turn off "Firefox Translation"? I speak three languages and every time I visit foreign web site, Firefox suggest translation to me. It's annoying.

Giải pháp được chọn

You can set this pref to false in about:config to prevent opening the translation pop-up panel.

You can enable/disable this translation feature via:

  • about:config => browser.translations.enable => true|false

Note that you do not get the translation icon for pages that are in the preferred language for displaying pages list, in this case use the "3-bar" Firefox menu button.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can set this pref to false in about:config to prevent opening the translation pop-up panel.

You can enable/disable this translation feature via:

  • about:config => browser.translations.enable => true|false

Note that you do not get the translation icon for pages that are in the preferred language for displaying pages list, in this case use the "3-bar" Firefox menu button.

Hữu ích?

more options

Thanks for fast answer. "Prevent opening the translation pop-up panel" need to be in standard settings where can be easy accessible.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.