Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Dark mode for iCloud Notes in Firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Lauri

more options

Hi,

I have Windows OS and use Firefox as my main browser. Firefox settings are set for dark mode and it works in google.com etc, but when I open iCloud Notes, it's full white and not in dark mode. Can someone advise how to change iCloud Notes also to dark mode? I have cleared cache etc, not helping.

Hi, I have Windows OS and use Firefox as my main browser. Firefox settings are set for dark mode and it works in google.com etc, but when I open iCloud Notes, it's full white and not in dark mode. Can someone advise how to change iCloud Notes also to dark mode? I have cleared cache etc, not helping.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Does iCloud Notes support dark mode? If not, you will need to install an extension like Dark Reader.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Does iCloud Notes support dark mode? If not, you will need to install an extension like Dark Reader.

Hữu ích?

more options

I'm not sure if they do support it, but I think I read somewhere that it did. Anyway, Dark Reader is great, working like a charm, thanks.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.