Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I'd like to organize bookmarks alphabetically, with folders listed first, at the top of the list, followed by bookmarks not saved to folders. How do I do this?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi GSF

more options

I'd like to organize bookmarks alphabetically, with folders listed first, at the top of the list, followed by bookmarks not saved to folders. How do I do this? An example: Folder A Folder B Folder C Acme Co inc Beta Corp, C corp ...etc

I'd like to organize bookmarks alphabetically, with folders listed first, at the top of the list, followed by bookmarks not saved to folders. How do I do this? An example: Folder A Folder B Folder C Acme Co inc Beta Corp, C corp ...etc

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Follow up: alphabetization treats folders and individual bookmarks similarly, results in folders being mixed in alphabetically with individual bookmarks...there must be a way to do this automatically without manually manipulation?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.