Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Inter font not dispalying properly

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I've installed Inter font from Google fonts (https://fonts.google.com/specimen/Inter) on my windows, but as you can see in the image, the font is not displaying correctly in Firefox.

I've installed Inter font from Google fonts (https://fonts.google.com/specimen/Inter) on my windows, but as you can see in the image, the font is not displaying correctly in Firefox.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I wonder whether the button might use a different font weight than the other text, for example, bold or light instead of regular (400)?

Did you install the Inter-VariableFont version (support for font variations is a newer feature and may have different issues) or the individual font files from the static folder, such as InterRegular.ttf (if a file is missing for a particular weight, Firefox might improvise inappropriately)?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

That is strange. I don't think of Inter as being a pictorial font.

Is the problem appearing only on buttons, or is that just the only place the font is used in that screenshot?

Hữu ích?

more options

jscher2000 - Support Volunteer said

That is strange. I don't think of Inter as being a pictorial font. Is the problem appearing only on buttons, or is that just the only place the font is used in that screenshot?

The font of the whole webpage is Inter. Only the button is displaying strange characters.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I wonder whether the button might use a different font weight than the other text, for example, bold or light instead of regular (400)?

Did you install the Inter-VariableFont version (support for font variations is a newer feature and may have different issues) or the individual font files from the static folder, such as InterRegular.ttf (if a file is missing for a particular weight, Firefox might improvise inappropriately)?

Hữu ích?

more options

You should be able to identify the issue by disabling styles applied to the button until it starts working.

Can you link a public example test case?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.