Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 125.0.1 32 in Windows 10/64

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bob380

more options

I just switched to Windows 10 from Windows 7. Firefox was working fine, but now many or most pages are garbled; see screen-capture fragments at http://www.fenichel.net/firefox/. I tried a new Firefox 64-bit, but it crashed on most pages.

I just switched to Windows 10 from Windows 7. Firefox was working fine, but now many or most pages are garbled; see screen-capture fragments at http://www.fenichel.net/firefox/. I tried a new Firefox 64-bit, but it crashed on most pages.

Giải pháp được chọn

It did still happen in Troubleshoot mode, but I there found out about refreshing Firefox, and that fixed it. I imagine that it was an ad-blocker issue, since at least two of the once-problem pages now have bulky ads that I didn't see before.

 Thanks for pointing me to Troubleshoot mode.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Try reinstalling the browser from the OFFICIAL WEBSITE.

Hữu ích?

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

It did still happen in Troubleshoot mode, but I there found out about refreshing Firefox, and that fixed it. I imagine that it was an ad-blocker issue, since at least two of the once-problem pages now have bulky ads that I didn't see before.

 Thanks for pointing me to Troubleshoot mode.

Hữu ích?

more options

Were you able to submit a crash report with the 64-bit version or were this merely tab crashes (Gah. Your tab just crashed) ?

If you have submitted crash reports, please post the IDs of one or more recent crash reports that start with "bp-".

  • bp-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

You can find the report ID of recent crash reports on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support).

  • click the "All crash Reports" button on this page to open the about:crashes page and see all crash reports.

Alternately, you can open about:crashes via the location/address bar.

See "Viewing reports outside of Firefox":


Hữu ích?

more options

All of the crashes were Gah crashes, of one tab after another. I'll be happy to help debug this, but the 32-bit version of FF is serving me adequately.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.