Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

no sound

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi me45424

more options

no sound from firefox 125.0.1,, w10, all other programs and edge have sound

no sound from firefox 125.0.1,, w10, all other programs and edge have sound

Giải pháp được chọn

must have been some odd ball thing in ff,,,let the sys update and after restart sound was back

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

was watching a live eagle nest cam,,sound was there then it wasnt,,reloaded tab,,restarted ff, updated ff to 125.0.1,,,no fix,,all other programs including edge have normal sound

Hữu ích?

more options

What do you see here? see screenshot

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

must have been some odd ball thing in ff,,,let the sys update and after restart sound was back

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.