Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google Maps Street View

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

When the little yellow man is placed on to the map, and a direction arrow is clicked, the view just continues to spin round. Clicking on the 'X' in the top right hand corner terminates street view. This does not happen with other browsers.

My OS is Debian 12, Firefox is the latest version 115.9.1esr (64bit).

When the little yellow man is placed on to the map, and a direction arrow is clicked, the view just continues to spin round. Clicking on the 'X' in the top right hand corner terminates street view. This does not happen with other browsers. My OS is Debian 12, Firefox is the latest version 115.9.1esr (64bit).

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Do you have the same issue with Firefox in Troubleshoot Mode?

Try downloading Firefox from Mozilla. Download, unzip, and run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

What Desktop? X11 or Wayland?

I don't have that issue with my distro nor Mozilla version of Firefox. see screenshot


Operating System: openSUSE Leap 15.6 KDE Plasma Version: 5.27.11 KDE Frameworks Version: 5.115.0 Qt Version: 5.15.12 Kernel Version: 6.4.0-150600.12-default (64-bit) Graphics Platform: X11 Processors: 16 × AMD Ryzen 7 PRO 6850HS with Radeon Graphics Memory: 62.1 GiB of RAM Graphics Processor: AMD Radeon Graphics Manufacturer: HP Product Name: HP EliteBook 865 16 inch G9 Notebook PC

Hữu ích?

more options

Also checked in ESR and no issues for me.

Hữu ích?

more options

johnh009 said

a direction arrow is clicked

Which "direction arrow" specifically? Keyboard arrow keys? The small compass arrows? The arrow target placed in the environment? The arrow directions for a route?

Hữu ích?

more options

jonzn4SUSE. Thank you for your responses.

Troubleshoot mode made difference, the problem prevails.

X11.

Haven't tried your 2nd suggestion as yet. I'll keep you posted.


zeroknight. Yes, the keyboard arrow keys. Using the compass arrows works OK.

Hữu ích?

more options

Does it still happen with the flatpak package?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.