Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Repeated Installation Requests

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Hello, I've installed Firefox twice in the last couple of days (Windows 10 - I think) and I continue to receive messages that say I need to install the latest version.

Do you issue updates daily, or is there something wrong with my Firefox installation or is it something else?

Thank you.

Hello, I've installed Firefox twice in the last couple of days (Windows 10 - I think) and I continue to receive messages that say I need to install the latest version. Do you issue updates daily, or is there something wrong with my Firefox installation or is it something else? Thank you.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Your current Firefox version 124.0.2 is up to date but a new version 125 is coming April 16.

Be careful with update prompts as they could be a scam. Where are the prompts appearing and what do they look like?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.