Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

resolved

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

resolved

resolved

Được chỉnh sửa bởi Aurora vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The username input field has a type="textbox" attribute what makes Firefox not recognize the field as part of a login form. You can use this bookmarklet to change the type to type="text".

You can create a new bookmark on the Bookmarks Toolbar and paste the JavaScript code in its URL field where you would normally enter the address of the website.

javascript:/*LOGIN:fix-type username*/(function(){ var I=1,T,Z=0; var A=document.activeElement,E; if(A.nodeName.toLowerCase()=='input'){ T=A.getAttribute('type'); if((T!='text')&&(T!='password')){A.setAttribute('type','text');Z=1} if(I){alert('input: '+['<'+T+'>','<fixed-type>'][Z])} } })()

You can click in the username field to set focus to this field and then click the above created bookmark to invoke the JavaScript code. You should see a message that the input field has been fixed and you should see "Use Saved Password" in the right-click context menu.

You can edit this login in the Password Manager (about:logins) and enter the correct username and password.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.