Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My email is very NB for me ..... but I can't seem find a " send an email " button

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Can I talk to a live person??

Can I talk to a live person??

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Who or what is Firefox???

Hữu ích?

more options

Firefox is a web browser, you could compare it with Microsoft Edge or Google Chrome. More info here: https://www.mozilla.org/firefox/new/

Looks like you are using Microsoft Edge and might have ended up here by mistake?

Generally speaking, to send email in your web browser, the first step is to load up your email site, which could be Outlook, Gmail, Yahoo, or something else. You can create a bookmark for the page once you have loaded it, which will give you quicker access in the future.

Hữu ích?

more options

I notice that the question is tagged with Sync. Do you have a problem with connecting to Sync?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.